cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Hlavní stránka

Zapojení informačních center do aktualizace obsahu informačního systému cestovního ruchu

E-mail
Středa, 01 listopad 2006

Jak jsme již v minulosti informovali, završením aktivit Pardubického kraje na podporu návštěvnosti kraje má být spuštění v současné době budovaného turistického portálu východních Čech na adrese www.vychodni-cechy.info a na jiných doménách v dalších 6 jazykových mutacích. Jeho cílem je kromě vytvoření komplexního zdroje turistických informací východních Čech pak také shromáždit a zpracovat výstupy všech ostatních dodavatelů, což při rozsáhlosti všech projektů není zcela triviální záležitost.

Konkrétně se jedná o projekty „Vytvoření sítě certifikovaných turistických informačních center na území Pardubického kraje a podpora zvýšení kvality jimi poskytovaných služeb“ realizovaný firmou OHGS a projekt „Systém přípravy turistických produktů v Pardubickém kraji“ realizovaný firmou ARC Mikulov. To vše má pak završit Propagační a informační kampaň Pardubického kraje a poslední pátý projekt Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu, jehož výsledkem by mělo být profesionální řízení turistické destinace.

K tomu, aby mohl být vytvořen kvalitní a aktuální obsah portálu, bylo nezbytné zapojit turistická informační centra v kraji, kterým bylo rozšířeno jejich administrační rozhraní o tzv. „Správu okolí“. Provádění aktualizací a doplňování dat v této správě je mimochodem jedním z požadavků nově zaváděné certifikace TIC, která se naplno rozběhne příští rok.

Vzhledem k tomu, že turistický portál východních Čech bude využívat centrálního datového jádra serveru CZeCOT.com , výhodou tohoto propojení je, že jednou zadaná informace do systému se objeví nejen v rámci webu www.vychodni-cechy.info , ale také v celostátním informačním systému cestovního ruchu ČR www.CZeCOT.com.

Nyní si představme onen systém administrace. Stránky administrace jsou zabezpečené protokolem SSL s certifikátem od důvěryhodné certifikační autority Thawte se 128bitovým šifrováním. Pro pohodlnou práci s administrací doporučujeme používat prohlížeč Mozilla Firefox nebo prohlížeč Opera, které umožňují otevření více panelů v okně prohlížeče. Administrační rozhraní je společné jak pro provozovatele komerčních zařízení cestovního ruchu (hotely, restaurace apod.), tak informační centra, která oproti nim vykonávají onu zmíněnou správu okolí. Struktura bodů zájmů (zařízení ces-tovního ruchu) v rámci centrální databanky je založena na tzv. střediskovém systému, které jsme si představili již dříve. Nicméně zopakujme, že střediska se vždy vážou k jednomu zařízení (objektu) s tím, že v případě úspěšné validace jeho adresy dle Územního identifikačního registru se automaticky doplňují příslušné GPS souřadnice. Firma totiž díky odkupu disponuje databází GPS souřadnic všech adresních bodů ČR (samozřejmě až na drobné výjimky).

Nyní k samotné správě okolí. Ta byla naprogramována v rámci administrace dle pravidel stanovených koordinační radou cestovního ruchu Pardubického kraje, která kromě zástupců Krajského úřadu zahrnuje také představitele dodavatelů ostatních projektů na podporu rozvoje cestovního ruchu.

Důležitým aspektem správy okolí v Pardubickém kraji je tzv. bezmezerovité rozdělení území mezi turistická informační centra. Toto rozdělení je prováděno vždy výčtem obcí a bylo na základě vzájemné dohody stanovené v rámci projektu certifikace TIC. Vzhledem k tomu, že každý bod zájmu v databázi je připojen k nějaké obci, každému informačnímu centru jsou vlastně takto nepřímo přiřazeny zařízení cestovního ruchu, nad kterými vykonává správu. Mimochodem do budoucna právě množství těchto objektů má určovat výši paušální odměny vyplácené Pardubickým krajem na provoz a podporu infocenter.

Pojďme si nyní něco říci o rozsahu práv informačních center v rámci administrace. Celý systém je založen na tom, aby si samotný provozovatel zařízení cestovního ruchu, ať se jedná o hotel či památku, údaje o sobě samém, tedy kontaktní informace, poskytované služby, akce apod., aktualizoval sám. Portál bude nastaven tak, aby právě objekty těchto aktivních administrátorů přednostně vypisoval a propagoval. Informační centrum se tedy vlastně stává jakýmsi prostředníkem, který by v budoucnu měl zajistit, aby provozovatelé onu aktualizaci opravdu prováděli. Samozřejmě ne každého se podaří přesvědčit a v takovém případě nastupuje informační centrum, které má jedenkrát za kvartál možnost zaktualizovat základní kontaktní údaje. Kromě toho má TIC možnost doplňovat akce a aktuální zprávy o dění konaném v jeho smluvním území – ať už připojením na jednotlivá zařízení cestovního ruchu (např. kina) nebo na obce (např. v případě jarmarků, poutí a jiných akcí). V případě, že akci či zprávu zadá některý z provozovatelů, funkcí informačního centra je kontrolovat jejich obsah a případně odmítat nesmyslně či mylně zadané informace.

Velmi důležitou funkcí TIC je v rámci systému také registrace nových objektů (a že jich v poslední době opravdu přibývá), hlášení nových provozovatelů případně hlášení uzavřených provozoven. Kromě toho může u objektů zpřesňovat či doplňovat GPS souřadnice.

Aby práce informačních center mohla být nějak honorována, bylo rozhodnuto, že jednotlivé jejich úkony ve správě okolí budou bodovány a následně body budou v daných termínech převedeny na finanční vyjádření v Kč. Proto samostatnou kartou v administraci je „Získané body“, na které TIC může aktuálně sledovat počet získaných bodů a provádět vlastní kontrolu provedených úkonů administrace.

Pokud někoho zajímá aktuálně stanovený sazebník úkonů, tak tady je:

  • Registrace nového zařízení – 10
  • Editace základních údajů objektů – 7.5
  • Zadání akce – 10
  • Zadání zprávy – 15
  • Zadání obrázku – 5
  • Kontrola nově registrovaného střediska – 10
  • Kontrola zadané akce – 2.5
  • Kontrola zadané zprávy – 2.5
  • Kontrola obsahu nového programu – 22.5
  • Asistence během administrace – 10

Samozřejmě všechna informační centra zapojená do této správy okolí mají plnou možnost využívat data z jejich smluvního území pro své potřeby. K tomu byl v administraci zpřístupněn odkaz na XML soubor obsahující všechna tato data. Ten lze jako zdroj použít např. pro webové stránky daného města či informačního centra. V případě takové implementace to tedy znamená, že s pomocí nástroje správy okolí v rámci administrace pak může provádět aktualizaci údajů v rámci svého vlastního webu.

První týdny provozu naznačují, že celá administrace je nastavena vcelku intuitivně a přes celkovou detailnost zpracování turistických informací v rámci portálu se v ní administrátoři TIC orientují.

Rozhodně v budoucnu vyvineme snahu, aby se systém správy okolí rozšířil na celé území ČR.

 
< Předch.   Další >