cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Hlavní stránka arrow Pro zákazníky arrow Podmínky webhostingu

Podmínky webhostingu

E-mail
Úterý, 06 říjen 2009

ilustrační foto.Rozsah webhostingu pro naše zákazníky se řeší individuálně v závislosti na projektu.

Niže uvádíme základní podmínky provozu společností World Media Partners, s.r.o. (dále jen "Poskytovatel") pro své zákazníky:

 • Poskytovatel se zavazuje provádět monitoring technického stavu, funkčnosti internetových serverů a služeb na nich fungujících. V případě, že poskytovatel zjistí ve svém systému jakoukoliv závadu, bránící zákazníkovi ve využívání poskytovaných služeb, započne v nejbližším možném termínu s jejím odstraňováním.
 • Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování služby, zejména z důvodu údržby technologického vybavení na nezbytně dlouhou dobu, přičemž na takovou skutečnost s předstihem upozorní, pokud mu to okolnosti dovolí.
 • Poskytovatel nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé zákazníkovi nebo třetím osobám (včetně ušlého zisku) vlivem přerušení poskytování služeb, poškozením nebo ztrátou dat apod. při zásahu vyšší moci, třetích osob (např. povodeň, požár, zemětřesení, válka...), vlivem skutečností zapříčiněných třetími dodavateli (např. dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení apod.)
 • Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření dat, které zákazník šíří v rozporu s těmito Pravidly. Vyžadují-li si to závažné okolnosti (zejména zákony České republiky, ohrožení stability systému apod), má poskytovatel právo tato data vymazat a to včetně veškerých záloh.
 • Pokud není vzájemnou písemnou dohodou stanoveno jinak, zákazník nesmí 
  • žádným způsobem manipulovat s daty uloženými v jiné datové části systém poskytovatele, než jemu vymezené, pohybovat se v jiných, než jemu vymezených adresářích, ani vykonávat činnosti, které by měnily nastavení nebo funkci systému;
  • využívat služeb poskytovatele k ukládání nebo přenosu dat, jejichž obsah je v rozporu s platným právním řádem České republiky nebo s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, jakož i odkazů (linků) na data tohoto charakteru;
  • využívat služeb pro činnost rozesílání nevyžádaných e-mailových zpráv s obchodním sdělením označované jako "spam";
  • vyvíjet činnost, která by vedla k neúměrnému zatížení serveru, konektivity nebo jiné části systému poskytovatele;
  • vyvíjet činnost, která by jakýmkoli způsobem poškozovala zájmy či dobré jméno třetích osob nebo poskytovatele.
 • Zákazník je povinen chránit své přístupové údaje (hesla apod.) k systému poskytovatele před zneužitím třetími osobami. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití předmětných přístupových práv je zákazník povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost poskytovateli, přičemž je odpovědný za každé užití služeb až do okamžiku oznámení.
 • Poskytovatel není bez výslovného souhlasu zákazníka oprávněn obsahově modifikovat jeho data ani zjišťovat obsah jeho elektronické pošty, vyjma případů, kdy je k této činnosti zplnomocněn a vyzván zmocněnými orgány (např. policií, soudem apod.) nebo pokud pojme důvodné podezření na porušování smluvního vztahu ze strany zákazníka.
 • V případě, že Zákazník je v prodlení s placením služeb Poskytovatele více jak 20 dní po splatnosti, je Poskytovatel oprávněn omezit či zcela zrušit poskytování služeb Zákazníkovi do doby zaplacení dužné částky a obnovit poskytování služeb za stanovený poplatek v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb. V případě omezení funkčnosti webových stránek, je Poskytovatel oprávněn umístit na webovou stránku Zákazníka informaci o důvodech vypnutí.
 • Poskytovatel garantuje kontinuální provoz webhostingových služeb s minimální dostupností 99,6% v rámci kalendářního měsíce. Garance se vztahuje výhradně na výpadky či poruchy, které byly prokazatelně způsobeny ze strany Poskytovatele. Za rozhodující je považován monitoring Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za poruchy způsobené mimo jeho technologie (tedy poruchy třetích stran cestou k zákazníkovi) a garance dostupnosti se nevztahuje na zásah vyšší mocí, třetích osob (např. povodeň, požár, zemětřesení, teroristický útok, válka...), vlivem skutečností zapříčiněných třetími dodavateli (např. dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení apod.). Jestliže je služba nedostupná z důvodu poruchy více než 1 hod.v kalendářním měsíci, náleží Zákazníkovi kompenzace ve formě slevy 1% za každou započatou hodinu nedostupnosti, nejvýše však do částky odpovídající měsíčnímu poplatku za provoz služby.